Språkfakta - Språk i världen

Bild: Uppslagen bok Gå tillbaka till Språkfakta


Länkar

Språk i världen

Det brukar anses att antalet språk i världen varierar från 3 000 till 8 000 beroende på hur man räknar. Det är svårt att ange en exakt siffra för hur många olika språk det finns eftersom gränserna mellan vad som är ett eget språk och vad som är en dialekt av ett språk är ganska oklara. Man drar inte språkgränserna enbart efter om språken har liknande ordförråd eller liknande grammatik. Indelningarna har även geografiska, politiska och religiösa orsaker.

Det finns en lista över världens språk (Ethnologue, Grimes 1996) där man räknar med att det finns drygt 6 500 levande språk. För 6 000 av dessa finns befolkningssiffror och man har kommit fram till att 52 % av språken talas av färre än 10.000 människor, 28 % talas av färre än 1.000 människor och 83% är begränsade till enskilda länder.

De tio största språken i världen är modersmål för nästan hälften av världens befolkning.

Här följer en lista över språkens tio i topp:     1. Mandarin 885 miljoner talare 
     2. Spanska 332 miljoner talare
     3. Engelska 322 miljoner talare 
     4. Bengali 189 miljoner talare
     5. Hindi 182 miljoner talare 
     6. Ryska 170 miljoner talare
      Portugisiska 170 miljoner talare
     8. Japanska 125 miljoner talare
     9. Tyska 98 miljoner talare
    10. Wu 77 miljoner talare

Siffrorna avser antalet människor som har språket som sitt första språk. Om man också räknade med de som lärt sig språket som ett främmande språk skulle kanske engelska komma först på listan.
Arabiskan skulle komma in bland de 10 största i kraft av sin storlek, om den räknas som ett språk. Ethnologue förtecknar tio varianter av talad arabiska bland världens 100 mest talade språk. Den största av dessa är egyptisk arabiska som talas av 42,5 miljoner. Om dessa räknades som ett och samma språk, skulle arabiskan hamna på sjätte plats med 175 miljoner talare, och wu skulle åka ut från tio i topp-listan.
Eftersom siffrorna är från 1999, kan det ha skett omkastningar genom befolkningstillväxt, och speciellt då på platserna 4-7, där också arabiskan skulle hamna, se ovan.


 

Den gren inom språkvetenskapen som kallas historisk-jämförande språkforskning har klassificerat världens språk i olika språkfamiljer. Alla förhållanden är inte klarlagda och man får i vissa fall se indelningen som preliminär.

I en språkfamilj ingår språk som är besläktade med varann på så sätt att de har utvecklats ur ett gemensamt urspråk men man räknar ibland även med geografisk närhet och andra ytliga likheter.

Kartor över världens språkfamiljer av Mark Rosenfelder (nytt fönster, stäng det för att komma tillbaka hit)

Den språkfamilj som är mest och säkrast undersökt är den indoeuropeiska. Språk som hör till denna familj talas i Indien, Pakistan, Iran och nästan hela Europa. Den indoeuropeiska språkfamiljen delas in i mindre språkgrupper:

 • den indo-iranska som har ca 600 miljoner talare och omfattar bland andra språk som urdu, hindi, bengali och punjabi. Dessa talas i norra Indien och i Pakistan. Det indiska urspråket sanskrit har haft stor betydelse för den historiska språkforskningen, redan på 1700-talet observerades systematiska likheter mellan sanskrit och latin och grekiska.

  Till den indo-iranska hör även persiska och kurdiska.

 • den romanska språkgruppen som utvecklats ur latinet har ca 600 miljoner talare i Europa och Latinamerika. Till denna grupp hör spanska, portugisiska, franska, italienska och rumänska.

 • den germanska som har ca 500 miljoner talare i Europa och Nordamerika. Hit hör bland annat de skandinaviska språken (svenska, danska, norska, isländska och färöiska) samt engelska, tyska, holländska, flamländska (talas i en del av Belgien) samt afrikaans (besläktat med holländska och talas i Sydafrika).

 • den slaviska språkgruppen finns framförallt i Östeuropa och talas av 300 miljoner människor. Det största enskilda språket är är ryska. Andra slaviska språk är vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, bulgariska samt serbiska, kroatiska och bosniska.

  De återstående grupperna i den indoeuropeiska språkfamiljen är betydligt mindre.

 • den baltiska gruppen representeras främst av lettiska och litauiska.

 • den grekiska gruppen består av nygrekiska tillsammans med ett antal äldre varianter av grekiska.

 • den keltiska språkgruppen var i äldre tider spridd över Europa men utgörs numera enbart av små språk som bretonska, iriska, walesiska och skotsk gaeliska.

  Utöver den indoeuropeiska språkfamiljen så finns det i Europa en del språk som representerar andra språkfamiljer. De två största är turkiska språk som talas av ca 40 miljoner människor i Turkiet och den finsk-ugriska gruppen. Till den senare hör finska, estniska, samiska och ungerska.

  Ett intressant språk i Europa är baskiska som talas i Baskien i norra Spanien och i en liten del av Frankrike. Baskiskan har såvitt man vet inte några kända släktingar.

   

  Språken i Afrika brukar delas in i fyra språkfamiljer:

 • niger-kongo-språk som brukar delas in i ett tiotal undergrupper där flera hundra språk ingår. Närmare hälften av alla niger-kongo-språk utgörs av olika bantuspråk, av dessa är swahili det mest kända och utbredda. Totalt talas bantuspråk av ca 200 miljoner människor i södra Afrika, söder om en linje från Kamerun till Kenya.

 • khoisan-språken talas av ett par hundra tusen människor i södra Afrika, framför allt i och omkring Kalahariöknen i Namibia och Botswana. Khoisan-språken brukar kallas "klickspråk" för sina exotiska klickljud. Denna språkfamilj är numera indelad i tre grupper, nordlig, central och sydlig. Tidigare gjordes indelningen i två huvudgrupper, hottentott (boskapsskötare) och bushman (jägar/samlarfolk).

 • den afroasiatiska språkfamiljen återfinns över större delen av Nord-och Östafrika, från Mauretanien i väst till Somalia i öst. Denna språkfamilj delas vanligen in i fem undergrupper. Den semitiska är den vanligaste och mest förstådda, mycket tack vare arabiskan som förstås i stort sett över hela Nordafrika. Arabiska förstås av ca 150 miljoner människor och är undervisningsspråk i många skolor. Andra viktiga semitiska språk är amharinya och tigrinya som som talas av ca 10 miljoner människor i Etiopien. Till den afroasiatiska språkfamiljen räknas även det sedan länge utdöda egyptiska språket som låg till grund för de välkända hieroglyferna.

 • nilosaharanska språk är en språkfamilj som omfattar de språk som "blev över" när man hade etablerat Afrikas övriga språkfamiljer. Bland annat finns den nilotiska språkgruppen som innehåller ca 150 språk som talas av ungefär 8 miljoner människor i Östafrika och den saharanska språkgruppen som innehåller ca 10 språk med ungefär 5 mijoner talare. Dessa finns i Tchad, Niger och Libyen.

  Utöver dessa fyra språkfamiljer talas flera indoeuropeiska språk i Afrika, som engelska, franska, portugisiska, tyska och afrikaans.

   

  I Asien utgör de indoeuropeiska språken en stor del, framför allt i Indien, Pakistan och Mellanöstern. De afroasiatiska språken är också väl representerade i Mellanöstern, framförallt arabiskan. Om man ser till antalet talare så är den sinotibetanska språkfamiljen den största. Denna språkfamilj har ca 1 miljard talare. Det största enskilda språket är mandarin som talas av ca 700 miljoner människor i norra Kina. Andra stora språk är hakka, wue och yue (kantonesiska), samtliga talas i Kina. Ibland kallas kallas dessa tillsammans med mandarin för kinesiska trots att de olika språken är inbördes obegripliga i talad form. Orsaken till att man ibland för samman de kinesiska språken är att de har ett gemensamt skriftspråk.

  Andra språk i den sinotibetanska familjen är burmesiska, tibetanska och taiwanesiska. Släkskapsförhållandena inom denna familj är oklara och omdiskuterade.

  En annan stor språkfamilj i Asien och Oceanien utgörs av de malajo-polynesiska språken som har omkring 200 miljoner talare. De talas över ett stort område från Madagaskar via Indonesien till Hawaii. Efter den indoeuropeiska är denna den geografiskt mest spridda språkfamiljen. De största språken är javanesiska, indonesiska, tagalog (talas på Filippinerna) och malajiska. De tillhör den västliga eller indonesiska grenen av den malajo-polynesiska språkfamiljen. Den östliga eller polynesiska grenen brukar delas upp i mikronesiska, polynesiska och melanesiska språk. Hit hör bland annat fidji och maori (talas på Nya Zeeland).

  Bland övriga språkfamiljerna i Asien brukar man nämna dravidiska språk som talas av ca 160 miljoner människor i södra Indien. De största språken i denna familj är tamil och telugu som har ca 55 miljoner talare vardera.

  En annan, betydligt mindre, språkfamilj är den australiska som talas av Australiens aboriginer.

  Utöver de nämnda språkfamiljerna finns ett antal språk i Asien vars släkskapsförhållanden är dåligt utredda. De största är japanska (120 miljoner talare), koreanska (60 miljoner), vietnamesiska (50 miljoner) och thailändska (40 miljoner). Det anses att vietnamesiska och thailändska är avlägset släkt med varandra. Varken japanska och koreanska har några kända släktingar.

  De ca 700 språken på Nya Guinea brukar sammanföras till en papuansk språkfamilj. Denna är enbart geografiskt definierad och släktskapsfrhållandena är mycket osäkra.

  I Amerika så är de indoeuropeiska kolonialspråken, framför allt engelska och spanska helt dominerande. De språk som lever kvar från kontinentens ursprungliga invånare brukar föras samman under beteckningen amerikanska indianspråk. Denna term täcker ett tjugotal olika familjer med flera språk i varje. De största enskilda språken är quechua (Bolivia och Peru) och guaraní (Paraguay).

   

  Om Du vill veta mer om var de olika språken talas, se Världskartan.


  Länkar
  Allmänt
 • Ethnologue, 13th edition,utgiven av Summer Institute of Linguistics i Dallas, Texas, USA.
  Webbversionen av ett uppslagsverk med kort information om 6 700 olika språk.
 • European minority (or minoritized!) languages - från Sabhal Mór Ostaig, Skottland
 • Foundation for Endangered Languages
 • The FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter på över 300 språk. Det finns också en alfabetisk förteckning över alla dessa mer än 300 översättningar, sorterade efter språkets namn.

  Indoeuropeiska språk

 • Piótr Ga,siorowski's Indo-European Page
 • Cyril Babaev's Linguistic Studies (CyBaLiSt) - The Indo-European Database
  Gå tillbaka till Språkfakta