De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000

Projektbeskrivning och Publikationer

Från förra sekelskiftet och början av 1900-talet finns en omfattande dialektologisk litteratur, men om dagens svenska dialekter vet vi mycket lite. Detta gäller inte minst dialekternas 'uttal', d.v.s. deras fonetik och fonologi. Det är projektets uppgift att fylla denna lucka genom att spela in och analysera jämförbara talprover från över 100 svenska dialekter i Sverige och Finland. Varje dialekt representeras av minst 12 talare, både äldre och yngre kvinnor och män. Inspelningar görs dels av spontant tal, dels av ord och fraser som valts för att specialstudera intonation, ordaccenter, vokal- och konsonantsystem. Praktiskt skall projektet resultera i en sökbar databas för användning i forskning och utbildning. I forskningsuppgifterna ingår att upprätta dialekttypologier på basis av segmentella och prosodiska kriterier, att bilda underlag för studier i svenska språkets historia, att bidra till förståelsen av de svenska dialekternas plats i ett universaltypologiskt sammanhang och att belysa dialekternas aktuella utvecklingstendenser. Projektet genomförs i samarbete mellan fonetikavdelningarna vid universiteten i Lund, Stockholm och Umeå och i nära samverkan med Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) och andra representanter för svensk dialektologi.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, projektnr 1997-5066:01/02.


Projektgrupper

Inspelningsorter    Inspelningsschema    Inspelningsschema (äldre)     kartor

Dialektarkiven i Sverige och Finland
Lund     Göteborg    Uppsala (SOFI)    Umeå (DAUM)    Svenska litteratursällskapet i Finland

Vanliga frågor FAQ

Diskussionslistor

Andra länkar

Information fram för allt avsedd för projektets medarbetare

Anders Eriksson,   Last modified: Fri Mar 6 10:21:55 MEST 2009